Dřevo centrum - komplexní informace o dřevě a jeho použití.

Charakteristiky dřevin, složení, vlastnosti a vady. Zpracování dřeva, povrchové úpravy, spojování. Dřevěné polotovary.

 

Vady dřeva

Úvod · Vady dřeva

Chemická koroze dřeva

Chemická koroze dřeva je proces, který probíhá po kontaktu složek dřeva s agresivními chemickými látkami, především zásadami, kyselinami a oxydovadly a jejich následným přímým nebo katalytickým zapojením do degradačních chemických reakcí v stavebních složkách dřeva. Dřevo je chemické korozi vystavené někdy i záměrně (využívá se jeho poměrně dobrá odolnost proti různým chemikáliím v porovnání s jinými materiály), především v průmyslových objektech a v jejich blízkosti. V tomto prostředí působí na dřevo agresivní plyny, výpary, kondenzáty nebo i přímo tekutiny (rozlité i skladované). Chemická koroze menší intenzity nastává při kontaminaci dřeva exhaláty a kyselými dešti s obsahem oxidu siřičitého a oxidů dusíku.

Příčinou chemické koroze dřeva mohou být i některé pomocné chemické látky aplikované do něj za účelem zvýšení odolnosti proti biotickým škůdcům (anorganickéfungicidy), snížení jeho hořlavosti (anorganické retardéry hoření), tvrdidla lepidel a pod. Při chemických korozích dřeva v něm probíhají depolymerizační, dehydratační, oxydační i substituční chemické reakce, které vedou k jeho barevným změnám, mikroskopicky pozorovatelným změnám buněčných stěn a k makroskopickým defektům geometrie dřeva.

Za nejvýraznější degradaci dřeva chemickou korozí se obvykle považuje snížení polymerizačního stupně polysacharidů a rozpad trojrozměrné ligninové sítě. Tyto změny nejvíce zhoršují jeho mechanické i fyzikální vlastnosti.

Dřevo zkorodované silnými alkáliemi (hydroxidem sodným, draselným, amonným) podstatně více botná i sesychá, ale u jeho mechanických parametrů jsou jisté anomálie, v mokrém stavu je jeho pevnost velmi snížená, ale v suchem stavu naopak výrazně vyšší než zdravého dřeva.

Dřevo zkorodované silnými kyselinami (kyselina sírová, chlorovodíková, dusičná) nebo oxydačními činidly (peroxid vodíku) vykazuje výrazný pokles mechanických parametrů v mokrém i suchém stavu. Slabé organické kyseliny (octová, propionová, ftalová) korodují dřevo velmi mírně.

Obecně platí, že intenzita chemické koroze dřeva narůstá se zvyšující se teplotou a koncentrací agresivních chemikálií. Dále platí, že jehličnaté dřevo je odolnější než dřevo listnáčů (včetně tvrdých buku, dubu).

Je však možné konstatovat, že dřevo poměrně dobře odolává agresivním chemikáliím v porovnání např. s kovy, kameninou i některými druhy plastů. Tato jeho přednost je využívaná při výrobě nádrží, sudů, podlah i potrubí do agresivních prostředí.

Trhliny

Trhliny vznikají násilným oddělením buněk, které může mít různé příčiny. Rozlišujeme trhliny mrazové, trhliny vzniklé působením větru nebo při vysoušení.

Trhliny se mohou nacházet na různých místech kmene. Podle místa výskytu rozlišujeme trhliny středové, povrchové a odlupčivé.

Dřevokazný hmyz

Dřevu také škodí dřevokazný hmyz, která v něm vyžírá tmavě zbarvené chodbičky. Podobně jako houby poškozuje hmyz dřevo v živém stromě i dřevo zpracované. Škůdci je napadáno především bělové dřevo, v němž je více zásobních a méně konzervačních látek. Dřevo napadené hmyzem je pro kvalitnější výrobky nepoužitelné.

Dřevokazný hmyz má podstatně nižší nároky na vlhkost dřeva než dřevokazné houby. Pro napadení dřevokazným hmyzem postačuje vlhkost dřeva 10 – 12 %.

Kůrovci (Scolytidae)

Zástupci této čeledi brouků jsou úzce vázáni na živé dřevo. Jejich larvy se vyvíjejí ve kmenech a větvích různých druhů dřevin.

Velikost našich druhů kůrovců se pohybuje mezi 1 – 8 mm. Tělo je válcovité, oválné, nebo krátce oválné. Barva těla je obvykle tmavohnědá, černohnědá nebo černošedá. Larvy kůrovců jsou většinou bílé, u některých druhů slabě narůžovělé. Na hlavě je patrný pár krátkých, ale silných kusadel, tykadla jsou složena z jediného krátkého článku.

Vývojový cyklus larev trvá v průměru dva měsíce. Larvy během svého vývoje vykusují pod kůrou chodbičky, které jsou pro každý druh typické a stálé, takže většina druhů se dá určit podle požerků.

Pilořitky (Siricoidea)

Tvar těla dospělých brouků je válcovitý. Samička má hlavu a hruď převážně černě zbarvenou, zadeček je žlutavý, jen prostřední články jsou fialově černé. Tělo je zakončeno poměrně dlouhým kladélkem. Samička měří 25 – 45 mm. Sameček je menší a štíhlejší, měří 10 – 30 mm. Je převážně černě zbarvený.

Larvy jsou válcovité, bělavě zbarvené. Vyvíjejí se z vajíček, které samičky kladou především pod kůru čerstvě poražených neodkorněných kmenů nebo do poraněných stromů. Larvy nejprve hlodají v měkkém letním dřevě, potom pronikají dovnitř kmene. Později se chodby opět vracejí k povrchu a jsou zakončeny kukelnou kolébkou. Vývoj larev trvá 2 -3 roky. Výletové otvory dospělých brouků jsou kruhovité a velké (4 – 5 mm v průměru).

Hrbohlavci (Lyctidae)

Brouci jsou 3 – 5 mm velcí, hnědě zbarvení, tvar těla je podlouhlý. Napadají poraněné stromya neodkorněné čerstvě poražené dřevo, ale i dřevo zabudované. Škodí především na dubovém dřevě. Larvy vyhlodávají ve dřevě tenké chodbičky, a to převážně v běli.

Nejznámějším zástupcem je hrbohlav parketový (Lyctus linearis).

Škůdci dřeva na stavbách, v dřevěných konstrukcích, nábytku a muzejních exponátech.

Červotoči (Anobiidae)

Červotoči mají protáhlé válcovité méně často oválné, svrchu zploštělé tělo. Jsou to brouci menších nebo středních rozměrů. Tykadla mají 8 -11 článková, pilovitá, hřebenitá. Zbarvení těla je nejčastěji tmavohnědé nebo načervenalé. Larvy jsou bílé srpovitě ohnuté.

Téměř všichni červotoči, kteří škodí na dřevě se řadí do podčeledi Anobiidae, která se dále dělí na 8 rodů a ty na několik desítek druhů.

Nejčastěji se vyskytují a největší škody způsobují dva druhy červotoč proužkovaný a červotoč umrlčí.

Tesařík krovový (Hylotrupes bajulus)

Jedná se o nejvýznamnějšího technického škůdce dřeva, který napadá zabudované dřevěné konstrukce.

Během svého vývoje larvy vyžírají dřevo a chodbičky za sebou zaplňují drtí a výkaly. Larvy většinou rozežírají povrchové vrstvy dřeva (bělové dřevo), při intenzivnějším napadení jsou však nuceny se zavrtat hlouběji a rozrušují tak i dřevo jádrové.

Vývoj larev může probíhat v krovech, trámech, ve skladovaném dříví, v plotech, v nábytku, podlahách, telegrafních tyčích atd. Tesařík krovový přednostně vyhledává starší neodkorněné dřevo, čerstvě poražené dřevo napadá jen vyjímečně.

Tesařík fialový (Callidium violaceum)

I v tomto případě se jedná o technického škůdce dřeva, který napadá zabudované dřevěné konstrukce. Podobně jako tesařík krovový napadá přednostně neodkorněné dřevo, ale narozdíl od něj napadá i čerstvě poražené dřevo.

Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

Tento druh tesaříka nenapadá opracované dřevo, napadá především starší nemocné stromy. Pro zabudované dřevěné konstrukce představuje tedy menší nebezpečí než tesařík krovový a fialový.

Vyskytuje se od května do července. Z nakladených vajíček se vylíhnou larvy, které nejprve hlodají v odumřelé kůře. V kůře přezimuje a teprve ve druhém roce svého vývoje larva začne vyžírat lýko i bělové dřevo. Vývojový cyklus většinou 3 roky. Požerkové chodby larev jsou poměrně široké. Tesařík obrovský způsobuje značné technické škody, protože vyžírá dřevo až dovnitř a silně napadené stromy lze využít pouze na palivo.

Tesařík skladištní (Phymatodes testaceus)

Tesařík skladištní je hojný ve skladech, kde napadá neodkorněné dřevo. Vývojový cyklus trvá přibližně rok. Ve dřevě se rychle rozmnožuje a hlodá ve dřevě tak dlouho, až jej zničí na prach.

Tesařík smrkový (Tetropium castaneum)

Ani tesařík smrkový nenapadá opracované dřevo a zabudované dřevěné konstrukce, napadá však pokácené neodkorněné dřevo i oslabené nemocné stromy. Stromy napadené tesaříkem smrkovým zvolna odumírají a výrazně se snižuje výtěžnost řeziva.

Brouci se v přírodě vyskytují po celé léto. Z nakladených vajíček se vyvíjejí larvy, které se rychle prokoušou do lýka, kde vytváří nepravidelné široké chodbičky vyplněné drtí. Vývoj larev je velmi rychlý, trvá méně než jeden rok, přestože se přes zimu zastavuje. Výletové otvory dospělých brouků jsou úzce elipsovité.

<< První < Předchozí [1 / 2] Následující > Poslední >>

Vyhledávání

 

Kategorie

Související články

Doporučujeme: Dovolená trochu jinak, Cirkus trochu jinak, Léčivé bylinky - zdraví z přírody

Ukázkový web vytvořil: Exaltor - grafika, webdesign, reklama
Sponzorujeme:
Freediving a potápění

Login